Játékszabályzat 2018-01-05T13:31:54+00:00

Játékszabályzat

JPRESS „Nemek és Szerepek” nyereményjáték
2017. november 8. – 2018. január 5.

Játékszabályzat
A Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 19.;
adószám: 14853988-2-41) (továbbiakban: Szervező)
játékot szervez (továbbiakban: Játék), amelyhez nyereménysorsolás kapcsolódik.

1. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvételre a www.nemekesszerepek.hu oldalon történő regisztráció jogosít fel.

2. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos):

a) a Játék időpontjában 18. évét betöltött természetes személy és

b) a Játék ideje alatt érvényesen regisztrál a www.nemekesszerepek.hu oldalon és megadja:

– keresztnevét
– e-mail címét

c) elfogadja a játékszabályzatot.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2017. november 8. 9:00 óra – 2018. január 5. 16:00 óra között tart. Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban történt regisztrációk nem vesznek részt a Játékban.

4.Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

4.a) Érvényes regisztráció

A Játékosnak a Játékban való részvételhez regisztrálnia kell a www.nemekesszerepek.hu oldalon. A regisztrációkor a következő adatokat kell megadnia a Játékosnak, amelyek kezeléséhez kifejezett hozzájárulását adja:
– keresztnevét
– e-mail címét

Minden Játékos kizárólag saját nevében regisztrálhat.
A Játék során ugyanazon felhasználó csak egy alkalommal regisztrálhat, de nyerési esélyeit megosztással, másokat a játékba való meghívással tovább növelheti.
A nyereménysorsolásban résztvevő, nem valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni a Játékból kizárásra kerül, és így nem válhat a nyeremény átvételére jogosulttá.

A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás regisztrációkért. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának. Kizártak a sorsolásból azok a regisztrálások, függetlenül a regisztrálás elmaradásának vagy nem megfelelőségének okából, amelyekre nem a Szervező által a jelen játékszabályzat 3. pontjában megjelölt időtartamban kerül sor. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a játékszabályzatban foglaltak bármi nemű megszegésével a Szervezők számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

4.b) Sorsolás
A nyeremények kisorsolása kézi úton történik, 2018. január 5-én 16 órakor a Szervező székhelyén (1054 Budapest, Szemere u. 19.) amelyről jegyzőkönyv készül.

4.c) Nyeremény
Az összes regisztráló között
– 1 db Neato Botvac D3 Connected robotporszívó 160.000 Ft értékben

– 1 db Ferrari F430 F1 500 Lóerős SzuperSportautó vezetés a DRXRingen 35.000 Ft értékben

– 1 db Forma Renault versenyautó vezetés az EuroRingen 40.000 Ft értékben

– 5 db Natúr Humicin® kúracsomag (amely 3 hónapra elegendő étrend-kiegészítőt tartalmaz nehézfém-méregtelenítéshez, immunerősítéshez) 100.000,- Ft összértékben

– 10 db J.PRESS utalvány 200 000 Ft összértékben

– 5 db HappySkin natúrkozmetikum vásárlási utalvány 100 000 Ft összértékben

kerül kisorsolásra. A Szervező a sorsolást követően a résztvevők által megadott e-mail címen keresztül egyezteti a nyertesekkel, hogy a
jogszabályi előírások szerinti határidőn belül hol és milyen módon kapja meg a nyereményt.

4.d) A megnyert nyeremények készpénzre és más termékekre át nem válthatók.

4.e) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:
A nyeremények  átvételéről szóló vouchereket a Szervező a nyertesekkel történt előzetes egyeztetést követően adja át.

A Játék nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a nyeremények kiszállításának költségét a Szervező viseli.

A Szervező a nyeremények iránti kellékszavatossági igények kezelését, teljesítését nem vállalja, a nyertesek ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesíthetik.

A nyeremények átvételére jogosító voucher a kisorsolást követő maximum 20 napon belül kerül átadásra, amennyiben e határidőben egy nyertes nyereményét nem venné át, úgy az adott nyeremény érvényét veszíti.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. február 28-ig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelősségét a Játékosokra hárítja. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő hatályú. Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gyámjával/gondnokával együtt jogosult. A Játékos a Játékra történő regisztrációval hozzájárul, hogy róla a nyeremény átadásakor fotó, video és hangfelvétel készüljön, melyet a Szervező az interneten közzétehet.

5. A Játékkal kapcsolatos információk

A Játékról információk az www.nemekesszerepek.hu oldalon találhatók.

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

6.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban a Játékos a regisztráláskor megadott nyilatkozatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, és a regisztrációs felületen megadott hozzájárulással kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a J.PRESS Kft. a felületen és a jelen Szabályzat 4a) pontjában felsorolt adatokat az ismeretszerzési célú játékhoz szükséges mértékben és célból kezelje, feldolgozza, és az adatkezelési időtartam alatt megőrizze.

A Játékos továbbá kifejezetten hozzájárulását adja az alábbiakhoz:
a) az adatokat a J.PRESS Kft. a jövőben hírlevélküldésre felhasználhatja,
b) a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a J.PRESS Kft. reklám céljából felhasználhatja,
c) a nyertes pályázók nevét és lakcímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – az az J.PRESS Kft. nyilvánosságra hozhatja.

6.2. További adatkezelési szabályok
Az adatkezeléssel kapcsolatos további részleteket és szabályokat a J.Press Kft adatkezelési nyilatkozata tartalmazza.

7. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:

a) Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói,

b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

8. További információ

A Szervező a sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabály 7. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes.

Kereskedelmi Marketing Trendek Kft.